Generalforsamling referat 2024

Ordinær generalforsamling

 

Dato:                  1. juni 2024 klokken 11:00.

Mødested:          Lumsås forsamlingshus.

Fremmøde:        26 parceller var fremmødt – desuden 3 repræsenteret ved fuldmagt                      

1. Valg af dirigent

Morten Størup blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Valg af referent

Søren Clauding blev valgt med applaus.

3. Bestyrelsens beretning

Formand Doris Andersson afgav bestyrelsens beretning for 2023/24.

Møder og aktiviteter siden sidste ordinære generalforsamling.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder siden Generalforsamlingen i 2023 og referaterne fra møderne er sendt ud til orientering til de medlemmer, vi har mailadresser til.

Derudover har Bestyrelsen deltaget i møder i forbindelse med etablering af det nye Drænlaug, vi har haft fællesmøde med vejmanden og vi har deltaget på det møde Kommunen afholdt i Vig vedr. fællesprivatveje.

Vi har også haft kontakt til kommunen vedr. forskellige forhold i forbindelse med Pumpelaget og udstykning af den store grund på Kragemosevej 36.


Kragemosevej / Panterstien

Grusvejen bliver vedligeholdt 2 gange årligt - om foråret også med støvbinder. I år fik vi en gang ekstra vedligehold da vejret virkelig havde været hård mod vejen. Det øverste stykke af Kragemosevej ud mod vej 21 er desuden blevet lappet med asfalt.

Parcelgården foreslog at vi vedligeholder Panterstien på samme tidspunkt, og det har vi sagt ja til – det er et spørgsmål om koordinering af vejmand. Vi har indtil nu ikke aftalt nærmere.

Der har også været kontakt vedr. opsætning af skilte med anbefalet hastighed. Det er uproblematisk at få tilladelsen fra kommunen når det er anbefalet hastighed, påbudsskilte vil de aldrig tillade. Kragemosegården har skiltning når man kører ind i området, og der skal være en afvejning mellem sommerhusområde og mange skilte.

Alle bilister ved, at kørsel på grusveje i et sommerhusområde skal foregå langsomt.

Hvis man oplever uagtsom kørsel fra eks. renovationsvogne, så indberet endelig til kommunen.


Beskæring i forhold til alle tilkørselsveje

Husk at det er grundejerens forpligtigelse at klippe hækken ind, så vejbredde og udsyn bevares.

Bestyrelsen vil gerne bede hver enkelt grundejer om at være opmærksom og aktiv - Bestyrelsen har ikke lyst til at fungere som løftet pegefinger.

Husk i den forbindelse også grene der hænger ud over vejen – vi får klager når de store vogne skal køre ind og grenene generer toppen af bilen.

Vi henviser igen til kommunens vejledning – søg på beskæring på kommunens hjemmeside – der er fyldige informationer om regler.


Strandarealet

Badebroen kom op lidt senere end forventet, vejret drillede selskabet der sætter det op.

Der er i år mere ålegræs/tang end der plejer lige ud for broens trappe – lidt ærgerligt når man bader – men en stor fordel for livet i havet.

Mht. affaldsbeholderen på strandarealet forsøger bestyrelsen at få en ordning så der afhentes renovation. Hvilket så igen betyder at når de anvendes skal der sorteres. Mere om det når vi har tilbagemelding fra kommunen.

Vi afholdt fælles arbejdsdag på stranden den 4. maj. Vi fik samlet 5 nye bord/bænkesæt, og udvalgt dem der skal kasseres – de bliver afhentet og kørt væk snarest.

Det var en hyggelig og velbesøgt dag – og på den baggrund har bestyrelsen besluttet at gøre arbejdsdagen til en årlig begivenhed den første lørdag i maj.

 

Kommentarer til bestyrelsens beretning

De til tider mange huller i asfaltstykket på Kragemosevej op imod Oddenvejen blev debatteret. Der blev fremført synspunkter enslydende med synspunkter fremført ved tidligere generalforsamlinger.

Fra bestyrelsen oplyses det, at det til stadighed er en afvejning mellem økonomi og gavn, som afgør i hvilken stand asfalt-stykket skal være. I debatten blev også påpeget, at det fortsat er et problem, som der ikke findes en holdbar løsning på at sammenføje en asfaltvej med en grusvej. I sagens natur er dette stykke af Kragemosevej også det mest befærdede.

Fra bestyrelsens side og med klart genhør i forsamlingen opfordres alle, der færdes på grundejerforeningens veje, til at køre langsomt og maksimalt 20 km/t, både af hensyn til levende væsner og af hensyn til at slitagen af vejene øges med farten.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023

Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik kort regnskabet for 2023, som er blevet udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt med applaus.


5. Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af ordensregler

Formanden skitserede kort problemstillingen, der i skriftlig form også var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Emnet blev debatteret. En parcelejer påpegede at vise veje var mere udsat end andre. Det blev under debatten også foreslået at udsætte beslutningen til næste år, hvor effekten af det planlagte drænprojekt ville kunne være synlig.

Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget med 32 stemmer for og 6 stemmer imod.


6. Forslag fra bestyrelsen vedr. ekstraordinær indbetaling – eftersommer 2024

Formanden skitserede kort problemstillingen, der i skriftlig form også var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. En vedtagelse ville indebære en ekstraordinær indbetaling af kr. 625,00 til forfald 1. august 2024.

Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget med 42 stemmer for og 6 imod.

Kassereren står for udsendelse af opkrævningen.


7. Drænlaug – information

Projektet, som i kort skriftlig form også var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev præsenteret af formanden for Parcelgårdens Drænprojektgruppe, Oliver Routhe Skov. Tidsplan: Igangsættelse i efteråret 2024. Der vil blive udsendt opkrævning til de af kommunen identificeret involverede parceller hen over sommeren 2024.

Det forventes, at hver af de involverede parceller vil skulle bidrage solidarisk med ca. 5000 kroner.


8. Fremlæggelse af budget for grundejerforeningen 2025

Der var sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen blevet fremsendt to alternative budgetter, beroende på udfaldet af afstemningen under pkt. 5.

”Budget A” blev vedtaget med applaus.


9. Fastsættelse af kontinent ud fra budget 2025

På grundlag af beslutningen under pkt. 5 og det deraf vedtagne ”Budget A” for 2025 blev et kontingent på kr. 1025,00 for 2025 bragt til afstemning.

Kontingentet blev vedtaget med applaus.


10. Orientering fra Pumpelaget

Regnskab 2023 og budget 2024 blev fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og blev kort præsenteret af formanden for pumpelaget, Gert Juhl-Laugesen. Det blev bemærket, at en forestående undersøgelse baseret på mistanke om et sammenbrudt dræn element muligvis vil kunne resultere i større reparation.


11. Forslag

Forslag fra Grævlingestien 5 blev trukket tilbage, da forslagets indhold i forbindelse med tidligere på nærværende generalforsamling vedtagne forslag var dækket.


12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

12.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  1. Gert Juhl-Laugesen: Blev genvalgt med applaus.
  2. Gia Hald Uddberg: Blev genvalgt med applaus.
  3. Doris Andersson: Blev genvalgt med applaus.

12.2 Valg af Suppleanter:

Marion Clauding: Blev genvalgt som 1. suppleant med applaus.

Karin Steen: Blev genvalgt som 2. suppleant med applaus.


13. Valg af revisor og revisor suppleant:

Revisor Anette Storgaard Pedersen fraflytter og kan ikke genvælges:

Ny revisor er: Bent Andersen – valgt med applaus.

Revisorsuppleant: Gitte Jensen – valgt med applaus.


14. Eventuelt

Formanden orienterede om udstykningen på Kragemosevej 36 og formidlede, i henhold til samtale med ejeren, information om, at planen omfatter udstykning af 4 grunde, at de vil blive bebygget med huse på 80-100 kvm, der falder i ét med naturen, at de vil blive bygget i vinterperioden og ikke mindst, at man er indforstået med at bringe Kragemosevej tilbage til den stand, den har inden byggeriet bliver påbegyndt. Husene bygges successivt efterhånden som de bliver solgt, så vi taler forventeligt om en årrække.

Det store antal affaldscontainere, som kommunen har pålagt grundejerne at betjene sig af, ønskede flere medlemmer at få reduceret f.eks. ved fælles anvendelse af de enkelte containere. Formanden oplyste, at der er tale om et kommunalt anliggende og opfordrede grundejerne til selv at forelægge eventuelle løsninger for kommunen.

Bestyrelsen blev af flere grundejere opfordret til at lægge dokumenter som f.eks. indkaldelse til generalforsamlingen på Kragemosegårdens webside. Forslaget vil blive drøftet i bestyrelsen.

  

--ooOoo--

 

Mødet hævet kl. 13:00.

/Søren Clauding