Generalforsamling referat 2011

 

Referat fra generalforsamlingen den 4. juni 2011 på strandarealet.

Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 10. maj 2011, med følgende dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.        Bestyrelsens beretning

3.        Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.        Fastlæggelse af kontingent ud fra budget

5.        Forslag

6.        Beretning fra Bådelauget med fremlæggelse af regnskab og valg.

7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:

Stig Ødegaard (villig til genvalg)

Tom C. Mortensen (villig til genvalg)

Lis Petersen (villig til genvalg)

 

Valg af suppleanter

På valg: Gert Juhl-Laugesen (villig til genvalg)

              Annette Pugh (villig til genvalg)

8.         Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg Gitte Jensen og Erik Nielsen

9.        Eventuelt.

Der var repræsenteret 21 stemmeberettigede parceller som udgør i alt 42 stemmer.

Ad. 1 – Valg af dirigent.

Formand, Flemming Lund  bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Hans Jensen som dirigent. Der var ingen modkandidater og Hans Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. vedtægterne.

 

Ad. 2 – Bestyrelsens beretning.

Formanden fortalte, at bestyrelsen havde struktureret sig, således at nogle af bestyrelsesmedlemmerne havde fået et ansvar for henholdsvis badebroen, vejvedligeholdelsen, bådelauget og pumpelauget ud over de almindelige poster.

Formanden orienterede om Minkstiens vandproblemer og at han havde været indkaldt til nogle møder med de berørte grundejere sammen med kommunen. Det er endvidere oplyst fra pumpelauget, at det eksisterende drænsystem  ikke kan bære flere tilslutninger.

Formanden fortalte, at kommunen havde udsendt breve til de grundejere som har grund ud til Kragemosevej og at de havde fået pålæg om at reparere hullerne i vejen, idet der var en grundejer som havde klaget til kommunen. Formanden beklagede og sagde, at han nu har oplyst kommunen om, at det er Grundejerforeningen som står for vedligeholdelsen. Der skulle således ikke komme flere breve fra kommunen.

Formanden oplyste til sidst, at der var en grundejer som havde indsendt forslag til denne generalforsamling  som ikke er taget med, idet bestyrelsen mente de ikke var sendt direkte til formanden. Det har efterfølgende vist sig, at dette var en fejl.

Gert, som er  blevet ny formand for pumpelauget fortalte, at der er holdt et møde med de 3 andre grundejerforeninger. Der skal ske nogle reparationer på brønde, dræn mv. i den nærmeste fremtid.

Tom fortalte, at vejen først blev lavet senere i år på grund af, at ”vejmanden” har haft travlt og at det havde været så vådt, at det ville have været spildt arbejde hvis den var blevet lavet tidligere. Vejen vil blive lavet 2 gange årligt af en ”vejmand”. Der bliver lagt grusbunker ud, så alle grundejere kan hjælpe med at fylde huller når der er brug for det.

Asfaltstykket i starten af Kragemosevej bliver repareret en gang i juli måned når ”vejmanden har tid”.

I den forbindelse forespurgte Martin om bestyrelsen ikke kunne undersøge om man ikke kunne sætte et snehegn op om vinteren på asfaltstykket. Bestyrelsen vil gerne undersøge det, men de andre grundejerforeninger skal forespørges også.

Stig fortalte, at broen nu er sat op, og at den sagtens kan holde i ca. 5 år endnu og så skulle der være nok penge til en ny bro.

Forsamlingen takkede for, at der er nogen der gider at sætte broen op så de kan bade. Jesper Skotte tilkendegav, at hvis der mangler en mand til brolauget vil han gerne hjælpe.

Beretningen blev herfter enstemmigt godkendt.

Ad. 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer, Tom Mortensen, gennemgik regnskabet.

Posten dræn Gnaverstien står både som en indtægt og en udgift, idet Gnaverstien selv betaler for rensning af dræn.

Der var stadig nogle parceller, der manglede at betale kontingent.

En forespurgte om det var meningen, at der skulle spares op i foreningen og Tom svarede, at det selvfølgelige ikke er meningen, at der skal være en formue.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 4 – Fastlæggelse af kontingent ud fra budget.

Kasserer, Tom C.  Mortensen, gennemgik budgettet.

Tom havde lige inden generalforsamlingen modtaget en faktura fra pumpelauget som var kr. 5.000,00 dyrere end budgetteret. Endvidere vil der komme en regning på asfaltering på omkring ca. kr. 10.000,00 

Han fortalte endvidere, at posten møder og generalforsamling er sat højere en det plejer, idet bestyrelsen vil kunne tillade sig, at tage for kørsel mv., idet der havde været ekstra møder, jf. Vedtægternes § 12.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 5 – Forslag.

Dirigenten motiverede bestyrelsens forslag  1 til 3 som blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

Bestyrelsens forslag 4 til Ordensreglementets punkt 8

”Al afbrænding er totalt forbudt ifølge den grønne folder fra kommune ” kom til diskussion og efter et stykke tid blev det besluttet, at forslaget blev ændret til:

Vedrørende brug af åben ild, henvises der til den grønne folder fra Kommunen.

Dette forslag blev herefter vedtaget med 40 stemmer for og 2 imod.

Ad. 6 – Beretning fra Bådelauget med fremlæggelse af regnskab og valg.

Annette fortalte, at bådlauget jo blev nedlagt sidste år med  selvstænding bestyrelse hvorfor det var sidste gang, at dette punkt var med. Fremover bliver den en del af bestyrelsens beretning.

Annette fortalte, at rampen har haft en hård medfart i denne vinter. Der er lappet på rappen i starten af året. Til næste forår/sommer skal der laves en yderligere reparation på rampen. Husk at der er ramperydning den 1. lørdag i hver måned. Alle bådejere må meget gerne komme og hjælpe.

Ad. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt

Ad. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant.

Gitte blev enstemmigt genvalgt som revisor og Martin Carlsen blev enstemmigt nyvalgt som suppleant.

Ad. 9 – evt.

Lis fortalte om foreningens hjemmeside www.kragemosens-grundejerforening1.dk som snart er på plads med alle relevante ting.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.30 og dirigenten takkede for god ro og orden.

Berit Nielsen (ref.)

 

Lis Petersen                                                            Flemming Lund                         

Sekretær                                                                 Formand                                       

(i protokollen foreligger referat i underskrevet stand)

ooOoo

Bestyrelsens sammensætning – efter konstituering den 4. juni 2011

Kasserer

Formand

Bestyrelsesmedlem

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Tom C.  Mortensen

Flemming Lund

Stig Jensen

Lis Petersen

Berit Nielsen

Gert Juhl-Laugesen

Annette Pugh

Gnaverstien 9

Gnaverstien 6

Gnaverstien 1

Minkstien 11

Gnaverstien 5

Minkstien 4

Kaninstien 4

32973942

20600596

26241861

29884261

21791692

51357631

21670848

Endvidere er følgende kontaktpersoner ved følgende:

Badebro                                         Stig Jensen

Pumpelauget                              Gert

Vejvedligeholdelse                  Tom Mortensen

Bådelauget                                   Anette Pugh

Hjemmesiden                                                          Lis Petersen