Generalforsamling referat 2019

Ordinær generalforsamling

 

Dato:                           19. maj 2019

Mødested:                    Lumsås forsamlingshus

Fremmøde:                  18 parceller var fremmødt - ingen fuldmagter

1. Valg af dirigent 

Torben Jensen (suppleant i bestyrelsen) blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

2. Valg af referent

Søren Clauding (medlem af bestyrelsen) blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning 

Formand Doris Andersson afgav bestyrelsens beretning for 2018/19:

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har i år afholdt 3 møder, samt deltaget på møder på tværs af de omkringliggende grundejerforeninger. Lørdag d. 4. maj 2019 havde vi oprydningsdag på strandarealet.

Hjertestarter

Vores ansøgning til TrygFonden om hjertestarter resulterede desværre i et afslag. TrygFonden donerer 100 hjertestartere om året, men får langt over 1000 ansøgninger, så de kan ikke tilgodese alle, der har søgt.

Bestyrelsen har efterfølgende - iht. sidste års beslutning på generalforsamlingen - indkøbt en hjertestarter.

Den er indkøbt hos SafetyGroup, som leverer og servicerer for bl.a. trygfonden og landets lufthavne. 

Vi har valgt et produkt der hedder LIFEPACK CR2, produceret af Physio Control. Det er den nye generation af hjertestartere, der har overvågnings funktion og kan tilsluttes Wi-Fi, hjertestarteren har børnefunktion og kan analysere selvom der laves hjertemassage. Physio Control yder 8 års garanti på hjertestarteren.

Udendørsskabet CA100. SafetyGroup er et dansk produceret kvalitetsskab, der serviceres fra Danmark med 2 års garanti. Skabet er i metal med varme, ventilator, lys og alarm. Det betyder, at hjertestarteren kan holdes varm helt ned til minus 20 grader og skabet kan ventilere, hvis der opstår kondens eller bliver for varmt i skabet.

Skabet er sat op på Kims carport på Bæverstien 2. 

Vi tilmelder nu hjertestarteren til TrygFondens app, så den kan søges af alle der har appen på sin telefon. Hjertestarteren bliver også forsikret.

Vedligeholdelse af hjertestarteren kommer til at ske via en serviceaftale med leverandøren. Der er modtaget forskellige forslag til serviceaftale. Bestyrelsen har valgt i År 1 at betale en serviceordning, som inkluderer kursus for 12 deltagere, til i alt kr. 7.500 

Efterfølgende går vi over til en serviceordning uden kurser til den halve pris. 

Vi vil idag gerne fordele kursuspladserne, efter først til mølle princippet, hvis flere end 12 grundejere ønsker deltagelse. Bestyrelsen stiller gerne med et par deltagere. 

Kragemosevej

Vejen bliver vedligeholdt forår og efterår og vejr og vedligeholdelses metode bevirker, at vi i år har haft en meget flot vej - tak til Lulu for hendes håndtering af den funktion. 

Vi forsøger i det kommende år at koordinere vedligeholdelse med de tillstødende grundejerforeninger. Mest af hensyn til mulighed for at få støvbinder på vejene samtidigt.

Vi vil bede alle om at overholde reglerne for Kragemosevej: max. 20 km i timen og Parkeringsforbud langs hele vejen.

Badebroen

Først og fremmest må man sige at den badebro skaber virkelig meget liv på vores strandareal - det er så positivt og livsbekræftende.

Vores forsøg på at have badebroen oppe i en længere sæson i 2018 lykkedes ikke. Badebroen blev nedtaget allerede d. 21. september pga. af stormvarsling (stormen Knud). Hensigten var, efterfølgende at opsætte badebroen igen, men flere stormvarsler betød, at det ikke blev aktuelt. Fremover kommer broen op i uge 16 og tages ned i uge 38 - sådan som det altid har været.

I kommunens tilladelse til badebro er det præciseret at broen er til offentlig anvendelse, og at der kun må bades fra broen. Derfor er fiskeri ikke tilladt, og vi har nu monteret skilte på badebroen om at fiskeri er forbudt. Man må selvfølgelig gerne fange krabber med spegepølse fra krabbebroerne. Det er krogene vi ikke vil have.

Vi kan fortælle at nabogrundejerforeningen Parcelgården har tilbudt at bidrage til broen med 3.500 om året, hvilket bestyrelsen har accepteret som et bidrag til op- og nedtagning. 

Afvanding

Der er fortsat afvandings problemer på Minkstien og Pumastien.

Bestyrelsen mener ikke at grundejerforeningen kan påtage sig at gå ind i opgaven, men da problemet nemt kan komme til at påvirke hele områdets omdømme, har jeg som formand dog alligevel indgået i drøftelser med nabo grundejerforeningernes formænd. Specielt med Parcelgårdens formand, da Parcelgården også er kraftigt ramt af manglende afvanding.

Vi har haft skriftlig kontakt til kommunen, der har klargjort at afvandingsproblemet for vores medlemmer skal løses inden for vandløbslovens rammer ved at forbedre dræningen, så det er vigtigt at drøfte problemet de 4 grundejerforeninger der afleder vand gennem de samme rør under Oddenvejen og ud i Kattegat. 

Derfor blev der den 2. december 2018 afholdt møde med formændene for Skovbakken Grundejerforening, Hedebo Grundejerforening, Parcelgården Grundejerforening samt Kragemosegårdens Grundejerforening.

Primært for at afklare om Skovbakken og Hedebo har medlemmer der oplever tilsvarende afvandingsproblemer, men også for at få en generel snak om vandafledning og tættere samarbejde på området.

Det var et meget positivt møde og som konklusion efter mødet blev Lars og Doris enige om at indhente tilbud fra en Kloakmester som kan give forslag til løsning og på baggrund af hans anbefaling kunne præsentere et projekt for kommunen som derefter forhåbentligt giver sin tilladelse.

Det hele sker selvfølgelig i tæt samarbejde med pumpelaget repræsenteret ved formand Gert.

Lars og Doris indkredser grundene i hver deres forening, så kloakmesteren har et specifikt grundlag at arbejde ud fra. Kloakmestrene orienteres om forholdene som baggrund for deres tilbud og forslag.

Lige nu afventer vi tilbud og når forslag foreligger, bliver der taget stilling til next step. 

Små ting vedr. Ordensreglement

Vores medlemmer kender reglerne for området - men det gør sommerhusgæsterne KUN hvis vi husker at fortælle det til dem. Til jer der lejer og låner sommerhuset ud - HUSK at kommunikere ordensreglerne. 

De to vigtige vedr. Kragemosevej

1.    MAX 20 km i timen

2.    INGEN parkering langs vejen.

De to vigtige vedr. Strandarealet 

1.    INGEN parkering på eller omkring arealet

2.    ALTID ryd op efter dig selv 

Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at gå en tur rundt om grunden for at tjekke om hegnsreglerne overholdes, som er beskrevet i ”Den lille grønne” fra Odsherred Kommune. Vi henleder især opmærksomheden på, at beplantningen langs vejene skal sikre passage i op til 4,50 meters højde. Det skaber problemer for renovation og generel levering af varer, at der ikke klippes iht. Kommunens anvisning.

Kloakering

Iht. kommunens hjemmeside kloakeres vores område først efter 2040

Næste år

Bestyrelsen har ikke nye aktiviteter planlagt for det kommende år. Vi glæder os over at foreningen er økonomisk stabil og takker vores medlemmer for at indbetalingerne af kontingent går så gnidningsløst. Nogle medlemmer har spurgt ind til om vi kan etablere en PBS ordning, så man ikke skal huske på at få lavet en indbetaling i februar hvert år. Vi kan med én årlig indbetaling ikke blive koblet på almindelig PBS, men der tilbydes en ny ordning som vi har under overvejelse. 

Vi vil meget gerne, at vi løbet af næste år kan få e-mailadresser til alle vores medlemmer. Det giver så meget mening, både fordi vi nemmere kan give orientering fra bestyrelsen og fordi det sparer den sidste rest på portokontoen. Hjælp os med de sidste e-mailadresser - tak.

Vi har erfaret at Lis fra Minkstien, som i mange år var aktiv i bestyrelsen, er afgået ved døden den maj. Vi kondolerer og sender varme tanker til hendes efterladte.

4. Orientering fra Pumpelaget

Gert Juhl-Laugesen orienterede om den aktuelle tilstand. Der har været foretaget vandanalyser og resultatet var fint. Doris Andersson informerede om samarbejdet med nabogrundejerforeningerne med henblik på at finde en permanent løsning på periodisk oversvømning omkring Minkstien. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 

Herunder orientering om grundejerforeningens penge-flow.

Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik kort regnskabet for 2018, som er blevet udsendt til medlemmerne. Regnskabet følger i store træk det budgetterede. Indtægterne er lidt højere bl.a. pga. Parcelgårdens tilskud til badebroen. Udgifterne er lidt højere bl.a. pga. beløb anvendt til rydning af grøft, der gav adgang til dræningsanlægget. Der forventes en tilsvarende situation ved udgangen af 2019. Det er ønsket at sikre en økonomisk buffer til eventuelle uforudsete udgifter. Regnskabet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budget for grundejerforeningen 2020.

Budgettet er udsendt til medlemmerne og blev vedtaget. Det blev foreslået, at undersøge mulighederne for at indgå ”no cure no pay” advokataftaler, som i givet fald vil indebære at advokatregningen ved inkasso er proportional med det beløb, det lykkes at inddrive. Der blev sat spørgsmålstegne ved, om den type aftaler er lovlige. Bestyrelsen tager det op, når det måtte blive aktuelt.

7. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget 2020

Kontingentet for 2020 blev vedtaget til kr. 725.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 8.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Iben Lorentzen: Blev genvalgt med applaus.

Søren Clauding: Blev genvalgt med applaus.

8.2 Valg af Suppleanter

Marion Clauding: Blev genvalgt med applaus.

Torben Jensen: Blev genvalgt med applaus.

9. Valg af revisor og revisor suppleant:

Gitte Jensen stillede op til posten som revisor og Martin Carlsen til posten som suppleant (det bemærkes, at posterne ift. tidligere år dermed er byttet om). Begge blev valgt med applaus.

10. Eventuelt

Indbrud

En beboer informerede om gentagne indbrud i hans sommerhus. Han henvises til, at kontakte politiet herom, idet den type af forhold falder udenfor grundejerforeningens opgaver. Vi har dog som grundejere en gensidig interesse i at holde øje med hinandens ejendomme og bestyrelsen opfordrer til, at vi til stadighed er opmærksomme derpå.

Skiltning

Spørgsmålet om eventuel supplerende skiltning med henblik på at reducere bilernes hastighed især på Kragemosevej blev drøftet. Det var den generelle oplevelse, at den nu meget bedre vej animerer til hurtigere kørsel. Det blev påpeget, at leverandører, håndværkere etc. ofte har for ringe respekt for hastighedsgrænsen (20 km/t) på området.

Alle beboere opfordres til, at hjælpe med til at holde hastigheden nede. Høj fart er en sikkerhedsrisiko og medfører unødig slitage på vejen. Dertil kommer støj og luftforurening.

Bestyrelsen havde på eget initiativ drøftet spørgsmålet ved sidste bestyrelsesmøde og undersøger mulighederne.

Bådejere

Bådejere opfordres til at huske at mærke deres både med medlemsnummer.

Hjertestarteren – kursus.

Hjertestarteren er sat op og flere beboere meldte sig på stedet til at deltage kursus i anvendelsen. 

--ooOoo--

 

Mødet hævet kl. 12:00. 

/Søren Clauding