Generalforsamling referat 2021

Generalforsamling referat 2021

Dato: 13. juni 2021
Mødested: Lumsås forsamlingshus
Fremmøde: 11 parceller var fremmødt (I alt 19 personer) – ingen fuldmagter

1. Valg af dirigent


Henning Lehmann Bastian blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med Regeringens gældende retningslinjer pga. den verserende COVID-19 pandemi, hvilket begrænsede deltagerantallet til 50 og fordrede forhånds tilmelding.


2. Valg af referent
Søren Clauding (medlem af bestyrelsen) blev valgt.


3. Bestyrelsens beretning
Formand Doris Andersson afgav bestyrelsens beretning for 2020/21.


Møder og aktiviteter siden sidste ordinære generalforsamling.
Sidste ordinære generalforsamling blev afholdt 4. oktober 2020, så der er ikke gået så lang tid siden. Vi har siden den Generalforsamling afholdt 2 møder og referaterne fra møderne er som altid sendt ud til orientering til de medlemmer, vi har mail adresser til.
Vi har heldigvis mailadresser på alle medlemmer, på nær 10 stk, som således ikke får den løbende opdatering.


Badebroen
Broen kom op i april – uge 16 som altid. Det er NBC Marine der sørger for op og nedtagning og de har i år hævet deres pris til 20650 inkl. Moms – en stigning siden 2019 på 10%. Det begrundes i en timetakstændring samt efterkalkulation vedr. tidsforbruget.
Mht. borde på strandarealet – husk at hvis de flyttes uden for diget skal de sættes tilbage igen – ellers risikerer vi at de går til i efterårsstormene.

Kragemosevej
Asfalten på øverste del Kragemosevej (mod Oddenvejen) blev lappet for i alt kr. 4.000 i januar 2020. Vi forventede det kunne holde et par år og ville fortsætte med asfalt-lapning, så længe det var muligt.

Lapningen holdt dog ikke et par år, og vi overvejer nu en anden løsning. Det kræver en leverandør, der er interesseret i den - for dem - lille opgave, det kræver at de øvrige grundejerforeninger accepterer en dyrere løsning, og det kræver at beløbet kan rummes i Kragemosegårdens nuværende økonomiske ramme. Bestyrelsen drøfter dette snarest. Det er et tilbud på ca 65.000 der kommer til drøftelse.

Der har været henvendelse vedr. vedligehold af stikveje fra medlemmer. Bestyrelsen henviser til ordensreglerne, der forklarer hvordan ansvaret vedrørende vedligeholdelse af grundejerforeningens vejnet finder sted. Der er her i foråret placeret grusbunker, til rådighed for medlemmer til reparation af huller i vejene. De er placeret ved Minkstien og på strandarealet og en bunke midtvejs.

Skiltning og hastighed på Kragemosevej
Den eksisterende skiltning på Kragemosevej blev gennemgående renoveret i februar 2021.

Afvandings problemer på Minkstien og Pumastien
Som opfølgning på generalforsamlingen 4.10.2020 besluttede bestyrelsen, at vi for nærværende som grundejerforening ikke ser mulighed for at gøre mere, end den indsats der har været det seneste år. Et opsummerende møde med Parcelgården forventes stadig afholdt. Opgaven vil blive varetaget af Pumpelaget fremover.

Orientering om gravearbejde i Kragemosegården Grundejerforening
I forbindelse med nedlægning af kabler til FIBIAs net på Odden blev der udsendt brev vedr. gravearbejdet fra entreprenøren via mail til vores medlemmer.
Skulle der være nogen der har overset mailen, så tag fat i mig – så vil jeg sørge for at gensende den.
Mht. tidspunkter så har Facebook-gruppen ”Fiber på Odden”, for en uge siden lagt planen for vores Grundejerforening (4583, Odden_Acc. 2 – 015810) tilgængelig.
Graveperiode start: 02-06-21
Graveperiode slut: 09-09-21
Teknisk tilslutning: 17-09-21
Tilkoblingsperiode start: 01-10-21
Tilkoblingsperiode slut: 14-10-21

Beretningen blev godkendt med applaus.


Undervejs blev spørgsmål drøftet om individuel placering af grusbunkernes placering med henblik på iblandt at løse særlige behov på visse stikveje. Det blev aftalt, at de individuelle behov ville blive søgt imødekommet ved direkte kontakt til Lulu Møller Rasmussen. For at gøre opfyldelsen af individuelle behov muligt, skal henvendelsen ske fra en enkelt repræsentant for hele stikvejen, så man på vejen er enige om, accepterer og anviser præcis hvor grusbunken til beboernes egen reparation af vejen lægges. Grusbunken kan blive lagt ud i samme arbejdsgang som den almindelige vedligehold af Kragemosevej.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020
Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik kort regnskabet for 2020, som er blevet udsendt til medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt med applaus.


5. Fremlæggelse af budget for grundejerforeningen 2022.
Budgetforslaget er udsendt til medlemmerne. Der er ikke aktuelt behov for at forstærke foreningens likviditet yderligere og budgetforslaget indeholdt derfor en reduktion i kontingent til kr. 650 pr. parcel.
Budgettet blev vedtaget med applaus.


6. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget 2022
Kontingentet for 2022 blev på basis af budgetvedtagelsen fastlagt til kr. 650 – en reduktion på kr. 50 ift. 2021.
Kontingent for 2022 skal således indbetales med 650,00 senest den 15. Februar 2022 til konto 1551 – 9132392. Husk at angive medlemsnummer og sommerhusadresse.


7. Orientering fra Pumpelaget
Gert Juhl-Laugesen orienterede om den aktuelle status. Der er ikke meget nyt at berette, men i efteråret 2021 vil der blive gennemført en spuling af anlægget.
Regnskabet for Pumpelaget 2020 belv udsendt umiddelbart efter udsendelsen af dagsorden og invitation til Generalforsamlingen, det var dog ved en fejltagelse udelukkende et kontoudtog for regnskabsåret. Pumpelagets regnskab er derfor vedlagt udsendelsen af dette referat. Grundejerforeningen har aftalt med Pumpelaget, at deres regnskab fremover opstilles efter samme princip som Grundejerforeningens eget regnskab.
Der blev efterfølgende orienteret om Pumpelagets aktuelle økonomi og arbejdskapital, som er i overensstemmelse med behovet for, at kunne foretage den nødvendige, løbende vedligeholdelse og drift, herunder efterårets spuling, samt muligheden for at kunne reagere uden forsinkelse ved akutte behov fx sammenfaldende dræn.


8. Justering af §4 - §11 og §12 i foreningens vedtægter
Se side 2 og 3 i dagsordenen for indkaldelsen til Generalforsamlingen. Doris Andersson oplyste, at baggrunden for forslaget til justering af foreningens vedtægter alene var ønsket om at modernisere ordlyden og at gøre vedtægterne mere virkelighedsnære.


9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

9.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Iben Lorenzen blev genvalgt med applaus.
Søren Clauding blev genvalgt med applaus.

9.2 Valg af Suppleanter:
Marion Clauding blev genvalgt med applaus.
Karin Steen blev valgt som ny 2. suppleant.

10. Valg af revisor og revisor suppleant:
Revisor: Gitte Jensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Leif Niemann blev valgt som ny revisorsuppleant.


11. Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på et stigende problem med affald på fællesarealet på stranden efter at kommunen har nedtaget affaldssækkene og ikke længere forestår den hidtidige renovation. Problemet blev drøftet og Lulu Møller Rasmussen, som også havde rejst spørgsmålet, påtog sig at rette henvendelse til Odsherred Kommune med henblik på en løsning.

Det blev foreslået, at der ved fremtidige generalforsamlinger ville blive tilbudt frugt i stedet for kager/wienerbrød til deltagerne. Der var generelt stemning herfor og bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

Der blev gjort opmærksom på, at strandmøblerne måske kunne trænge til vedligeholdelse. Det blev drøfter for og imod, men at det er muligt at få refunderet udgift til olie hos kassereren, hvis man på eget initiativ olierer bordene. Bestyrelsen tager det desuden op som en mulig aktivitet på en kommende arbejdsdag.


--ooOoo--

Mødet hævet kl. 12:00.
/Søren Clauding