Generalforsamling referat 2013

Referat fra Generalforsamling den 15. juni 2013 på strandarealet.

Generalforsamling var indkaldt ved skrivelse af   21. maj 2013 med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.  Fastlæggelse af kontingent ud fra budget

5.  Forslag

6. Beretning fra Bådelauget med fremlæggelse af regnskab og valg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er

    3 bestyrelsesmedlemmer:

    Stig Ødegaard (villig til genvalg)

    Tom C. Mortensen (ikke villig til genvalg)

    Lis Petersen (ikke villig til genvalg)

    2 suppleanter:

    Niels Peter Andersen

    Iben Lorentzen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

    Gitte Jensen

    Martin Carlsen

9. Eventuelt.

Ad. 1 Valg af dirigent.

Formand Jesper Thaysen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Anette Pugh som dirigent. Der var ingen modkandidater og Anette blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i.h.t. vedtægterne.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden fortalte om foreningens dårlige økonomi og årsagen for dette (nye pumper, ændret betalingsdato til pumpelaug, manglende indbetalinger fra medlemmer ang. Ekstra indbetaling til nye pumper) dette er den direkte årsag til den mindre vejvedligeholdelse, da der ikke har været penge til stede i kassen.

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Tom fremlagde regnskabet og efter få spørgsmål vedr. kørselsgodtgørelse blev regnskabet godkendt.

Ad. 4 Fastlæggelse af kontingent ud fra budget

Fastlæggelse af budget blev drøftet og man blev enige om at genskabe en kassebeholdning i foreningen.

Efter afstemning blev bestyrelsens forslag om en forhøjelse fra kr. 400,00 til kr. 550,00 vedtaget + kr. 50,00

hvis man er medlem af bådelauget.

Ad. 5 Forslag

Ingen forslag modtaget.

Ad. 6 Beretning fra Bådelauget med fremlæggelse af regnskab og valg

Punktet udgår da det er irrelevant, da Bådelaug ikke eksisterer længere. Bestyrelsen kommer med forslag

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer:

Stig Ødegaard blev genvalgt

Iben Lorentzen blev valgt (ikke tilstede men har accepteret)

Mogens Randrup blev valgt

Suppleanter:

Lis Petersen blev valgt

Doris Andersson blev valgt

Ad. 8 Valg af Revisor og revisorsuppleant:

Gitte Jensen blev valgt som revisor

Martin Carlsen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad. 9 Eventuelt

  Jesper (Mårstien) opfordrede til at der blev lagt flere grusbunker ud langs vejen.

Generalforsamlingen blev afsluttet og Dirigenten takkede for  god ro og orden.

Dirigent

Annette Pugh

Referant:      

Stig Ødegaard

Formand:

Jesper Thaysen