Generalforsamlings referat 2016

Dato:

29. maj 2016

Mødested:

Lumsås Forsamlingshus

Fremmøde:

40 personer (hertil 8 parceller ved skriftlig fuldmagt)

Referent:

Casper Vahr 

1      Valg af dirigent

Torben Jensen (suppleant i bestyrelsen) blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2             Bestyrelsens beretning

Doris Andersson (formand) afgav bestyrelsens beretning for 2015.

Der har været 4 bestyrelsesmøder i 2015. Der er udsendt referater til foreningens medlemmer. Derudover har bestyrelsen foretaget yderligere 3 udsendelser vedrørende forhold af almen interesse for foreningens medlemmer, herunder forhold omkring TDC’s nedgravning af fibernetkabel. Medlemmerne har generelt indbetalt kontingent til tiden, hvilket bestyrelsen takkede for og opfordrede til, at dette meget gerne måtte fortsætte, da det letter bestyrelsens arbejde betydeligt. Manglende betaling vil medføre, at kravet tages til inkasso efter rykkerprocedure uden resultat – et par opkrævninger har været sendt til inkasso i 2015.

 

2.1          Digital kommunikation

Foreningen har nu e-mailadresser på ca. 70 % af medlemmerne – alle medlemmer, der ikke modtager løbende information fra bestyrelsen på e-mail, opfordres til at oplyse deres e-mailadresse til bestyrelsen. Dette kan fx ske ved at sende en e-mail til doris.andersson@mail.dk.

 

2.2    Bådrampe mv.

Odsherred Kommune har imødekommet foreningens ansøgning og bevilget ca. 32.000 kr. til båderampen og området omkring strandarealet. Pengene er brug til båderampe og nyt spil samt til borde og bænke til strandarealet. Desuden et bord til eks. rensning af fisk, som vil blive opsat snarest.

Bådelauget nedlægges endeligt, da det synes at være en fælles interesse for alle medlemmer, at området omkring stranden og båderampen holdes pænt. De forhold, der tidligere var reguleret og håndteret af bådelauget, vil derfor fremadrettet være foreningens ansvar. Fra 2017 bortfalder det ekstra kontingentbidrag for bådejere derfor.

Der blev fremsat forslag fra salen om, at bådelaugets regler, blandt andet om bådenes placering, gennemgås af bestyrelsen med henblik på at indskrive relevante bestemmelser i foreningens ordensregler. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og oplyste, at bestyrelsen havde i sinde at indføre krav om påføring af adresse eller medlemsnummer på både, der lægges på foreningens strandareal.

 

2.3          Kragemosevej

Hullerne i Kragemosevej er et tilbagevendende problem. Endnu er der intet gjort i 2016, hvorfor den fortsat fremstår hullet. Den øverste del af Kragemosevej (mod Oddenvej) vedligeholdes i fællesskab med andre ejerforeninger. Dialogen og samarbejdet med de andre ejerforeninger synes bedre end længe.

Foreningerne har længe forsøgt at få Odsherred Kommune til ’vejsyn’ på Kragemosevej. Der har været en længere dialog med kommunen, som dog endeligt har meddelt, at de ikke længere deltager (gratis) i vejsyn. I øvrigt har det vist sig, at der fra kommunens side ikke stilles særligt store krav til vejens tilstand, bredde osv., hvorfor et vejsyn måske ikke vil ændre noget. Grundejere, der ikke overholder forpligtelsen til at klippe træer og buske ned iht. reglerne (bl.a. anvist i ’den lille grønne’), typisk vil få direkte besked herom fra kommunen.

Forholdet omkring Kragemosevej blev henlagt til det senere punkt på dagsordenen om ekstra indsats for en mere stabil Kragemosevej.

 

2.4          Klager til bestyrelsen

Bestyrelsen har modtaget en række klager fra foreningens medlemmer over andre medlemmer i løbet af 2015. Bestyrelsen har kontaktet dem, der er blevet klaget over, og alle har været forstående over for klagerne og været indstillet på at indordne sig. Klagerne har dog medført forslag til ændring i ordensreglerne, idet bestyrelsen reelt ikke har mulighed for, at håndhæve de sanktioner, der er anvist i pålæg fra tidligere generalforsamlinger.

 

2.5          Pumpelauget

Pumpelauget vil afholde møde den 5. juni 2016, hvor problemer på Minkstien og Hedebovej vil blive drøftet.

 

2.6          Privat kloakering

Bestyrelsen oplyste, at det kommunale projekt omkring privat kloakering har været udskudt i 3 år til afventning af udfaldet af en Højesteretssag mellem en kommune og staten vedrørende fastsættelse af vejbidrag til spildevandsforsyning. Efter Højesterets dom i februar 2016 har Odsherred Kommune genoptaget projektet omkring privat kloakering i sommerhusområderne. Efter bestyrelsens oplysninger, forventer kommunen at starte i Vig Lyng og Hønsinge Lyng i 2017, og at privat kloakering i foreningens område vil ske i 2025.

 

2.7          Bestyrelsen

Lis Petersen valgte at trække sig i løbet af 2015. Bestyrelsen takkede Lis for indsatsen. Lulu Møller, der før var suppleant til bestyrelsen, er tiltrådt i stedet for Lis. Formanden takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forgangne år.

 

3                Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015

Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik regnskabet for 2015 og oplyste, at blot 2 parceller ikke har betalt kontingent for 2016.

Iben Lorentzen gennemgik budget for 2017 og oplyste i den forbindelse, at foreningen har ”mistet” en parcel i forhold til tidligere år, idet den ”mistede” parcel viste sig ikke at høre til foreningens område. Foreningen består herefter af 138 parceller.

Der blev stillet forslag fra salen om, at bestyrelsen burde undersøge muligheden for at give alle bestyrelsesmedlemmer et lille skattefrit vederlag for bestyrelsesarbejdet, i stedet for det hidtidige kørepenge-system, således at foreningens udgift fordeles ligeligt blandt bestyrelsens medlemmer, uanset bopæl. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

Der blev stillet forslag fra salen om at lukke den ene af foreningens to bankkonti, for derved at spare gebyr til banken. Iben Lorentzen svarede, at det ville hun arbejde på.

 

4                Fastsættelse af kontingent ud fra budget 2017

 

4.1        Orientering om grundejerforeningens pengeflow

Dette punkt blev i første omgang glemt og sprunget over. Der blev dog vendt tilbage til dette punkt efter diskussioner omkring Kragemosevej-projektet (punkt 5.4).

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017 på 600 kr. blev vedtaget.

 

5                  Bestyrelsens forslag

 

5.1          Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsen redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer, der var begrundet i et ønske om at lette bestyrelsens arbejde, sikre gennemskuelighed og gøre op med muligheden for foreningens optagelse af fælleslån med solidarisk hæftelse blandt medlemmerne.

Det blev præciseret, at der i forslag til ændring af vedtægternes § 13 var en slåfejl, idet der skal stå ”grundejerforeningen” i stedet for ”ejerlauget” i indledningen af bestemmelsen.

Det blev drøftet i salen, hvorvidt det var fornuftigt, at foreningen ved den foreslåede ændring af § 13 også mistede muligheden for at optage (kortvarige) lån uden sikkerhed, hvis det skulle være nødvendigt i en fremtidig ekstraordinær situation. Den generelle opfattelse var dog, at et sådant tilfælde måtte løses med en ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget til ændring af foreningens vedtægter blev (med ovenstående korrektion) vedtaget.

 

5.2          Forslag til ændring af ordensregler

Bestyrelsen redegjorde for de foreslåede ændringer af foreningens ordensregler, der var begrundet i dels et ønske at bringe ordensreglerne i overensstemmelse med foreningens aftale med pumpelauget vedrørende gennemspuling af dræn, og dels afskaffe bestyrelsens ”subsidiære ansvar” for at holde foreningens medlemmers grunde og kanter i overensstemmelse med ordensreglernes punkt 7.

Flere af foreningens medlemmer påpegede, at det virkede besynderligt og svært at håndhæve at pålægge den selvstændige forening Pumpelag Ebbeløkke, hvor foreningen blot er ét blandt flere medlemmer, forpligtelser. Bestyrelsen anerkendte, at forpligtelsen nok ikke var mulig at håndhæve, men oplyste, at teksten i lige så høj grad var tænkt som en information til foreningens medlemmer om aftalen mellem foreningen og Pumpelag Ebbeløkke.

Forslaget til ændring af ordensreglerne blev vedtaget.

5.3       Forslag til etablering af rækværk på badebroen

Bestyrelsen forklarede forslaget med, at flere medlemmer på generalforsamlingen i 2015 havde ytret ønske om opsætning af rækværk, så ældre mennesker og børn kunne føle sig sikre på badebroen. Bestyrelsen henviste endvidere til budgettet for 2017, hvori den forventede omkostning på 22.000 kr. til et rækværk var medtaget.

Flere af de fremmødte medlemmer ytrede ønske om ikke at opsætte rækværk på badebroen og spare pengene – i hvert fald indtil det var mere klart, at det var forbundet med usikkerhed ikke at have rækværk. Derudover blev ønsket begrundet æstetikken og udsigten for de medlemmer, der bor ned til strandarealet og badebroen, samt at folk muligvis vil tage mere hensyn til hinanden uden et rækværk, end med.

Et medlem påpegede desuden, at de ”jernfiduser”, der befinder sig i vandet for enden af badebroen, synes meget farlige, hvorfor medlemmet foreslog at de afsatte 22.000 kr. i budgettet i første omgang blev anvendt til at få sikkerheden omkring disse bragt i orden.

Forslaget blev nedstemt med 33 stemmer imod 8.

Bestyrelsen noterede sig forholdet omkring sikkerhed i vandet for enden af badebroen.

5.4        Forslag til ekstra indsats på Kragemosevej for mere stabil vej

Bestyrelsen redegjorde for, at der er mange huller i Kragemosevej, og at de opstår hele tiden og hvert år, til trods for gentagne forsøg på udbedring.

Bestyrelsen har derfor fået fat i en leverandør, der kan levere noget mere stabilt grus, end det vi hidtil har fået. Denne leverandør bruger harpiks i gruset som støvbinder – fremfor salt som hidtil – hvilket er meget anvendt i Norge og skulle give en meget mere stabil vej.

Bestyrelsen har modtaget tilbud for udbedring af hele Kragemosevej. Tilbuddet indbefatter, at den første del af ”grusdelen” af Kragemosevej (mod Oddenvej) skal skrælles af, idet leverandøren har konstateret, at der er asfalt under gruset de første 12 meter efter den synlige asfalt, hvilket medfører, at vandet ikke løbe væk, og derfor opstår der huller.

For udbedring af denne første del af Kragemosevej er prisen 37.000 kr. + moms, hvoraf vores forening skal bære ca. 17.000 kr. inkl. moms. For den resterende del af Kragemosevej vil prisen blive ca. 100.000 kr., som foreningen skal bære alene. Bestyrelsen foreslår at tage det første stykke i år i fællesskab med de øvrige foreninger og vente med resten af Kragemosevej til 2018. Arbejdet med det første stykke af Kragemosevej (17.000 kr.) er allerede medtaget på det godkendte budget for 2017

For at foregribe og spare op til de kommende arbejder i 2018, var det bestyrelsens tanke, at alle foreningens medlemmer skulle indbetale et ekstraordinært bidrag på 400 kr. sammen med kontingent for 2017. Bestyrelsen ønsker ikke at entrere med nogen leverandører, før der er dækning for arbejderne på kontoen.

Der kom en række indsigelser til dette punkt, idet det blev påpeget overfor bestyrelsen, at man ikke kunne læse dette forslag om ekstrabetaling ud af indkaldelsen til generalforsamlingen. Det blev derfor vedtaget at tage punktet ud af dagsordenen og behandle spørgsmålet om ekstrabetaling på en ekstraordinær generalforsamling (forventeligt i efteråret 2016). Det blev påpeget fra flere, at fordelen ved at henskyde beslutningen endvidere vil være, at vi da ved, om de øvrige grundejerforeninger også er indstillet på at få udført arbejdet på det første stykke af Kragemosevej, og i så fald, om resultatet af arbejdet har været tilfredsstillende.

 

6                Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

6.1          Valg af bestyrelsesmedlemmer

Doris Andersson (formand) og Gert Juhl-Laugesen var villige til genvalg. Derudover stillede Lulu Møller Rasmussen op.

Alle tre blev valgt til bestyrelsen.                        

 

6.2          Valg af suppleanter

Søren Clauding stillede op til posten som 1. suppleant, da den hidtidige 1. suppleant Lulu Møller Rasmussen var indtrådt i bestyrelsen. Torben Jensen var villig til genvalg som 2. suppleant.

Begge blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

7                Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen oplyste, at da Revisor Martin Carlsen og Suppleant Gitte Jensen begge blev valgt ind i 2015, er de først på valg igen ved foreningens ordinære generalforsamling i 2017.
 

8                Eventuelt.

Medlemmerne takkede bestyrelsen for indsatsen og den løbende information fra bestyrelsen, der gør grundejerforeningen mere nærværende.

Doris Andersson opfordrede til ikke at parkere ved og på strandarealet, og til at grundejerne husker at få beskåret deres træer i henhold til reglerne – særligt ud til/over Kragemosevej.

Endelig lød en generel opfordring til at overholde hastighedsbegrænsningen på 20 km/t på Kragemosevej.

--ooOoo--

 Mødet hævet kl. 12.50.