Ordensregler

Revideret 2018

Ordensregler

for Kragemosegårdens Grundejerforening

Ebbeløkke

Til orientering til medlemmer, samt medlemmernes gæster og lejere anføres nedenfor grundejerforeningens ordensregler, der er vedtaget på tidligere generalforsamlinger.

1. Kørsel til strandarealet i bil er forbudt, bortset fra helt særlige, sjældent forekommende situationer, som fx transport af svagelige, dårligt gående personer eller båd til og fra stranden.

2.Både må ikke anbringes vest for afvandingsledningens udløb i Sejerøbugten, hverken i vandet eller på stranden, da dette areal er forbeholdt badende.

Er der ikke plads indenfor det anviste område, skal både tages med hjem eller lægges for svaj. Ankre og fortøjninger skal være ”badevenlige”.

Alle både skal mærkes med medlemsnummer og sommerhusadresse, på et synligt sted.

Både skal fjernes fra strandarealet i vinterperioden (1. november -31. marts), så græsarealet kan retableres. Både, der ikke hjemtages, vil blive bragt til ejerens sommerhus adresse på bådejerens regning. Både, der ønskes benyttet i vinterperioden, må altså ikke efterlades på strandarealet. 

Fiskeaffald må aldrig efterlades på strandarealet men skal tages med hjem.

Kontaktperson vedr. bådarealet kan ses i bestyrelseslisten.

3. Alle bedes medvirke til renholdelse af strandarealet ved anbringelse af affald i den opstillede affaldspose.

4. Parkering på veje og strandarealer er forbudt.

5. I perioden 1. april til 30. september skal hunde føres i snor på strandarealet.

6. Det er nødvendigt med forsigtig langsom kørsel på vore veje af hensyn til legende børn, støvplage og vejenes vedligeholdelse.

7. Det påhviler alle grundejere at holde vejrabatterne udfor deres grunde fri for bevoksning. Afhugget kvas er brandfarligt og må ikke henlægges i hegn og lign.

Vær opmærksom på, at der er restriktioner for beplantning over afvandingsledninger (ref. 1).

8. Vedrørende brug af åben ild, henvises der til den grønne folder fra Kommunen.

9. I tiden fra den 1. juni til den 1. september må græsslåning med motorplæneklipper kun finde sted som følger:

Mandag til torsdag  kl. 10-18

Fredag kl. 10-20

Lørdag, søn- og helligdage kl. 10-12 og kl. 14-16

Tilsvarende gælder for anvendelse af motorsave.

10. Overhold vandingsforbuddet og spar i øvrigt på vandet.

11. Generalforsamlingsbeslutninger (forkortet).

1972: Flagstænger er forbudt.

1976: Mener man, at medlemmer ikke overholder bestemmelserne i brandregulativet, bør man ikke vige tilbage for at tilkalde brandmyndigheden.

2016: Pumpelag Ebbeløkke søger for gennemspuling af drænet på Gnaverstien og Minkstien hvert 2 - 3 år eller efter behov.

Omkostninger fordeles til grundejerne på henholdsvis Gnaverstien og Minkstien. Pumpelag Ebbeløkke søger for opkrævningen.

Ved manglende betaling sendes der rykker med rykkergebyr. Ved stadig manglende betaling sendes det til Inkasso.

1981: Grf. er bemyndiget til at give tilskud til nødvendige afvandingsprojekter, dog max. 50% af udgiften og max. 500,00 kr. pr. parcel.

1988/-89/-97/-98: Grf. Vedligeholder Kragemosevej samt del af Tjørnholmen og Pantersti. Herudover kan hos grf. vederlagsfrit rekvireres grus i nødvendigt omfang, for egen vedligeholdelse af stikveje.

2018: Fiskeri med krog fra badebroen er forbudt. Der henvises i stedet til båderampen.

Re ref. 1) Reglerne er: I henhold til afvandingskendelse af april 1970 skal de nedgravede afvandingsledninger friholdes for beplantning, hvis rødder kan trænge ind i ledningen. Afstanden til sådanne beplantninger skal være mindst 10 m på begge sider af ledningen.

Almindelige haveplanter samt gran og fyrrebeplantninger af almindelige højder påregnes ikke at genere ledningerne. Vandsøgende planter som pil og poppel der plantes inden for de nævnte afstande vil derimod gå i ledningerne på et eller andet tidspunkt.

I henhold til den tinglyste kendelse er de enkelte grundejere ansvarlige for at betale omkostningerne ved retablering af ledningerne, såfremt de ved beplantninger udført siden 1969 har forårsaget at ledningerne er blevet tilstoppet.


Revideret: maj 2018