Vedtægter

Revideret 2021

Vedtægter

for Kragemosegårdens Grundejerforening

Ebbeløkke

§ 1

Foreningens navn er Kragemosegårdens Grundejerforening, Ebbeløkke.

§ 2

Medlemmer af foreningen er så vidt muligt de til enhver tid værende ejere af selvstændige sommerhusgrunde udstykket fra Kragemosegården i Ebbeløkke.

§ 3

Foreningens formål er i alle fælles anliggender at varetage medlemmernes interesser og at søge vort smukke og harmoniske område bevaret så intakt som muligt.

Under foreningens opgaver hører således i første række vedligeholdelse af de private vejanlæg, samt understøtte det sociale sammenhold blandt foreningens medlemmer.

§ 4

Til bestridelse af foreningens udgifter opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent, som fastsættes af den ordinære generalforsamling forud for budgetåret.

Indbetaling af kontingentet skal ske senest den 15. februar i budgetåret til grundejerforeningens bankkonto reg.nr. 1551 konto nr. 9132392. I betalingen oplyses navn, adresse og medlemsnummer.

Der udsendes ikke specifik opkrævning af kontingent - kontingentbeløb er oplyst på grundejerforeningens hjemmeside <http://www.kragemosens-grundejerforening1.dk/> samt i referatet fra generalforsamlingen.

Hvis man ønsker at benytte bådfaciliteterne på stranden skal dette meddeles ved indbetalingen.

Ved overskridelse af betalingsdato forfalder en bod på kr. 75,00. Det samlede beløb forventes indbetalt senest efter yderligere 2 måneder, efter hvilket tidspunkt restancen overgives til inkasso uden omkostning for foreningen.

Regning for udført arbejde vil blive udsendt med betalingsfrist på 30 dage. Ved overskridelse: Inkasso uden yderligere varsel.

Adresseforandringer eller ejerskifte bedes straks meddelt kassereren .

§ 5

Såfremt en parcel deles således, at den fremtidigt opstår som flere parceller med selvstændige matrikelnumre, eller der på anden måde opstår spørgsmål om tilslutning til foreningen, skal der for den nye parcel ved optagelsen betales et indskud udover det normale kontingent, svarende til det gældende kontingent.

§ 6

Medlemskab af grundejerforeningen indtræder på overtagelsesdagen og ophører på en ny ejers overtagelsesdag. Den til enhver tid værende ejer af en parcel hæfter overfor grundejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af renter og omkostninger, som grundejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende parcel, også selv om dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers ejer periode.

Medlemmer, der overdrager deres ejendom, og som dermed ophører at være medlem af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller udbetaling af nogen andel i foreningens eventuelle formue.

§ 7

Bestyrelsen bestemmer, hvordan tegningsreglerne for foreningens midler skal administreres, dog skal der forsøges renteoptimering af foreningens midler. En tegningsberettiget skal være medlem af bestyrelsen.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 10% af det til enhver tid indkomne årskontingent.

§ 8

Hvert år holdes der generalforsamling indenfor perioden 15. maj til og med 20. juni. Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel, som brevpost eller e-mail.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

§ 9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i nævnte rækkefølge omfatte:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse af det revidere regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent ud fra budget.

5.    Forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

8.    Eventuelt

Forslag fra medlemmer må for at komme i betragtning være skriftligt indgivet til formanden senest den 15. april, for at kunne komme i betragtning til den kommende generalforsamling.

§ 10

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de fremmødte medlemmer ved simpelt flertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør endeligt alle formalitets spørgsmål herunder også formen for stemmeafgivning.

§ 11

Hver parcel har på generalforsamlingen to stemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Alle afgørelser bortset fra sådanne, som ifølge vedtægterne kræver kvalificeret majoritet, træffes ved simpel stemmeflerhed.

Over det på generalforsamlingen passerede, udarbejder bestyrelsen et referat, som underskrives af mindst formand og sekretær.

Referatet arkiveres digitalt på bestyrelsens drev i skyen.

Referat lægges ud på hjemmesiden og fremsendes som e-mail til de parceller, der har oplyst bestyrelsen deres e-mail adresse. Kan i øvrigt rekvireres fra et medlem af bestyrelsen.

Det følgende års kontingent, som er vedtaget på generalforsamlingen, fremgår af referatet og der fremsendes ikke yderligere opkrævning.

§ 12

Foreningens daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter.

Alle valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, og således at 2 henholdsvis 3 medlemmer afgår skiftevis hvert andet år. Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer, sekretær samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indkaldes suppleanten.

Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Ved alle bestyrelsesmøder udarbejdes referat som udsendes pr. e-mail til de parceller, der har oplyst bestyrelsen deres e-mail adresse. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på efterfølgende bestyrelsesmøde. Alle referater arkiveres digitalt på bestyrelsens drev i skyen.

Bestyrelsen og suppleanter oppebærer intet honorar, men skal være berettiget til at debitere foreningen for udgifter i forbindelse med hvervet, herunder rejseudgifter, diæter o.l., ved fremmøde, til de til enhver tid gældende takster.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, i det omfang omkostningen kan indeholdes i det vedtagne budget.

§ 13

Grundejerforeningen kan ikke optage lån. For foreningens forpligtelser overfor tredjemand hæfter medlemmerne alene med medlemmets andel af foreningens formue.

Ved projekter, hvor der er behov for ekstra kapital, fremlægger bestyrelsen forslag til vedtagelse på en generalforsamling, således at finansieringen af projektet dækkes ved enten en ekstraordinær indbetaling inden igangsætning af projektet eller ved forhøjelse af kontingentet det/de pågældende år.

§ 14

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der afgår hvert andet år, men som kan genvælges. Tillige vælges en revisorsuppleant.

§ 15

Medlemmer er pligtige at rette sig efter foreningens vedtægter og ordensregler, ligesom de skal efterkomme lovlige generalforsamlings-beslutninger eller pålæg fra bestyrelsen med hjemmel i vedtægterne eller generalforsamlingsbeslutninger. Vedtægter og/eller ordensregler opdateres i takt med sådanne beslutninger, og udsendes til medlemmerne.

Måtte et medlem undlade at udføre et vedtægtsmæssigt arbejde, kan bestyrelsen, efter at have meddelt medlemmet en frist på 30 dage til arbejdets udførelse, lade dette udføre for medlemmets regning.

§ 16

Til ændringer af foreningens vedtægter kræves, at disse vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Vedtægter revideret juni 2021