Generalforsamling referat 2020

Referat Ordinær Generalforsamling 2020

Dato: 4. oktober 2020
Mødested: Lumsås forsamlingshus
Fremmøde: 15 parceller var fremmødt (i alt 23 personer) – ingen fuldmagter

1. Valg af dirigent

Henning Lehmann Bastian blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen var udskudt pga. den verserende COVID-19 pandemi og afholdt i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer.

2. Valg af referent

Søren Clauding (medlem af bestyrelsen) blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Formand Doris Andersson afgav bestyrelsens beretning for 2019/20. Vedlagt som bilag til dette referat.

Et medlem udtrykte tilfredshed med de ændrede hastighedsgrænser på Vej 21 ud for Kragemosevej, men ønskede også overhaling forbudt. Et ønske, der næppe vil kunne opfyldes pga. busstoppestedet tæt ved (bestyrelsens vurdering). Der blev udtrykt ønske om større engagement omkring vandproblematik på enkelte grundstykker. Bestyrelsen oplyste, at man har engageret sig langt mere end der ligger indenfor foreningens ansvarsområde, foreløbig uden resultat.

Beretningen blev godkendt med applaus.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019

Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik kort regnskabet for 2019, som er blevet udsendt til medlemmerne. Regnskabet følger i store træk det budgetterede. Det blev oplyst, at budgettet ikke tidligere har inkluderet tilskud fra andre grundejerforeninger. Specifikt har hjertestarteren stået for ca. 26.000 kroner – fordelt på ca. 19.000 kroner til indkøb og resten på installation og drift.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

5. Fremlæggelse af budget for grundejerforeningen 2021.

Budgettet er udsendt til medlemmerne.

Der blev forespurgt om mulighed for at lægge både på foreningens fællesareal på stranden. Der henvises til vedtægterne.

Budgettet blev vedtaget med applaus.

6. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget 2021

Kontingentet for 2021 blev vedtaget til kr. 700 – en reduktion på kr. 25 ift 2020.

7. Orientering fra Pumpelaget

Gert Juhl-Laugesen orienterede om den aktuelle tilstand og bemærkede bl.a., at visse brønde ligger på privat grund, hvilket betyder, at man skal have tilladelse til at gå ind på grundene ifm. fx vedligeholdelse.

Iblandt er brønddæksler på vejene fundet forskudt i forhold til brøndene, formentlig pga. påkørsel af tunge køretøjer. Hvis medlemmerne ser det, henstilles man til at lægge dækslerne på plads, så mennesker såvel som dyr undgår at komme til skade.

Spørgsmålet om eventuel udtrængning af vand fra drænrørene blev drøftet. Rørene efterses regelmæssigt. Hvis der sker en udtrængning er den minimal.

8. Forslag fra medlemmerne

8.1 Regnskab og budget fra Pumpelaget:

Forslag om at Pumpelaget hvert år, på den ordinære generalforsamling, skal præsentere regnskab og budget for pumpelaget.

Afledt af forslaget blev det bemærket, at Pumpelaget står til regnskab for kommunen, og at regnskabet hidtil er blevet udleveret til grundejerforeningens bestyrelse. Forslaget lå til grund for forsamlingens vedtagelse af, at Pumpelagets regnskabet fremover vil blive udsendt til medlemmerne pr. e-mail, efter det er blevet præsenteret for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.

8.2 Nabovenligt bidrag til badebroen:

Der er fremsendt forslag om, at foreningen ikke fremover skal modtage uforpligtende bidrag til vedligeholdelse af badebroen. Forslaget blev forkastet.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 9.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Gert Juhl-Laugesen: Blev genvalgt med applaus.

Lulu Møller Rasmussen: Blev genvalgt med applaus.

Doris Andersson: Blev genvalgt med applaus.

9.2 Valg af Suppleanter:

Marion Clauding: Blev genvalgt med applaus.

Torben Jensen: Blev genvalgt med applaus.

10. Valg af revisor og revisor suppleant:

Revisor Gitte Jensen og Suppleant Martin Carlson er valgt i 2019 og er ikke på valg i 2020.

11. Eventuelt

Der blev stillet forslag om opstilling af hulspejl til sikring af oversigten i vej-sammenføringen af Kragemosevej, Panterstien og Tjørneholmen, evt. suppleret af indklipning af hæk. Bestyrelsen undersøger mulighederne for at forbedre oversigtsforholdene.

Der er stillet spørgsmål om brugen af fiskebordet ved bådpladsen. Det bruges ikke nævneværdigt for tiden, men fremtidig brug kan ikke udelukkes og forsamlingen så ingen anledning til, at fjerne det.

--ooOoo--

Mødet hævet kl. 12:00.

/Søren Clauding