Generalforsamling referat 2014

Referat fra Generalforsamling den 31. maj 2014 på strandarealet.

Generalforsamling var indkaldt ved skrivelse af 30. april 2014 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget

5. Forslag – der var ikke modtaget nogen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er

3 bestyrelsesmedlemmer:

Stig Ødegaard (villig til genvalg)

Gert Juhl-Laugesen (villig til genvalg)

Jesper Thaysen ( villig til genvalg)

2 suppleanter:

Lis Petersen

Doris Andersson

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

Gitte Jensen

Martin Carlsen

8. Eventuelt.

Der var repræsenteret xx stemmeberettigede parceller, heraf xx med fuldmagt, som udgjorde i alt xx stemmer.

Ad. 1 Valg af dirigent.

Kasserer Iben Lorentzen bød velkommen på Bestyrelsens vegne, da Formand Jesper Thaysen desværre var forhindret i at deltage i mødet, og opfordrede en deltager meldte sig som dirigent. Der var ingen som meldte sig, og Bestyrelsen foreslog derefter Leif Kåre Jensen, Kragemosevej 7 som Dirigent. Der var ingen modkandidater og Leif blev valg. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i.h.t. vedtægterne.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Iben orienterede om vejforholdene.

Jesper, Mårstien opfordrede Bestyrelsen til at finde en løsning ved orkan problemer/kontaktpersoner, Iben sagde at man var velkommen til at kontakte hende, som så ville forsøge at få fat i Grundejeren ved problemer.

Bestyrelsen blev opfordret til at prøve t nedbringe restancebeløbene.

Bestyrelsens beretning blev derefter godkendt.

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Iben fremlagde regnskabet og efter få spørgsmål vedr. opsparing til badebro blev regnskabet godkendt.

Ad. 4 Fastlæggelse af kontingent ud fra budget

Fastlæggelse af budget blev drøftet . Næste år falder udgifterne til Pumpelauget, , og man blev enige om at genskabe en kassebeholdning i foreningen, hvorefter bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på kr. 550,00 + kr. 50,00 (hvis man er medlem af bådelauget) vedtaget.

Ad. 5 Forslag

Ingen forslag modtaget.

Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer:

Stig Ødegaard blev genvalgt

Gert Juhl Laugesen blev valgt

Jesper Thaysen ønskede alligevel ikke genvalg

Doris Anderson blev valgt

Suppleanter:

Lis Petersen blev valgt

Leif Kåre Jensen

Ad. 7 Valg af Revisor og revisorsuppleant:

Gitte Jensen blev valgt som revisor

Martin Carlsen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad.8 Eventuelt

Et medlem fra Generalforsamlingen spurgte om mulighed for en permanent løsning med vedligeholdelse af vejen. Generalforsamlingen blev opfordret til at offentliggøre kontaktpersoner for veje, badebro, pumper og bådebro. Stig orienterede om at der manglede medlemmer til opsætning/nedtagning af badebro, og et medlem meldte sig.

Generalforsamlingen blev afsluttet og Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent:

Stig Ødegaard

Formand:

Jesper Thaysen