Generalforsamlings referat 2017

Dato:             28. maj 2017

Mødested:     Lumsås forsamlingshus

Fremmøde:   27 parceller var fremmødt, 4 parceller var repræsenteret ved fuldmagt

1. Valg af dirigent

Torben Jensen (suppleant i bestyrelsen) blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Valg af referent

Søren Clauding (suppleant i bestyrelsen) blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Lulu Møller-Rasmussen afgav bestyrelsens beretning for 2016 i formand Doris Anderssons fravær:

Møder og aktiviteter siden sidste ordinære generalforsamling.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, og referaterne fra møderne er sendt ud til orientering til de medlemmer, vi har mail adresser til. Referater er samtidigt opsat i orienteringsskabet på strandarealet.

Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 3. september for at beslutte, om vi i Grundejerforeningen kunne sige ja til at bruge SOL’s bevilling til etablering af rækværk og krabbebro på badebroen. Det blev vedtaget med et flertal på 50 ja-stemmer mod 8 nej-stemmer.

Kommunikation via e-mail

Vi er nu oppe på at have e-mails til 82% af vores medlemmer. Det er en stor lettelse – det sparer både tid og omkostninger til porto og brevbehandling. For 2 år siden havde vi e-mail adresser til 46% - så det er en betydelig fremgang.

Er der nogle til stede her i dag, som endnu ikke har oplyst deres e-mail til foreningen – så kom endelig hen til bestyrelsen og oplys den inden i går hjem. Jeres e-mails bliver selvfølgelig behandlet fortroligt i bestyrelsen.

Badebro og bevilling fra kommunen

Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL) bevilgede juni 2016 kr. 44.500 til etablering af krabbebro og rækværk på badebro samt indkøb af 2 runde bænkeborde.

Et krav i bevillingen var, at vi skulle ansøge om tilladelse fra kommunen til ændringen på badebroen, og vores ansøgning resulterede i et ja til krabbebro og nej til rækværket.

Bestyrelsen har efterfølgende været i tæt dialog med SOL og kommunen om det besynderlige i, at man med den ene hånd bevilger et beløb og med den anden siger nej, til at vi kan bruge dem. Vores kontakt på SOL har specielt været aktiv i forhold til broteamet i kommunen.

Begrundelsen for afslaget af rækværket er, at badebroerne langs med kysten skal syne af så lidt som muligt, for ikke at være skæmmende i landskabet.

Bestyrelsen forsøgte herefter at konvertere rækværket til krabbebro nr. 2. Det er dog ikke en mulighed, men vi blev opfordret til at søge pengene i dette års pulje. Det er sket her i april, og vi forventer at få svar i løbet af juni.

Både på strandarealet

I forbindelse med, at bådelauget er nedlagt, blev det på Generalforsamlingen sidste år besluttet, at bestyrelsen skulle gennemgå regler fra det tidligere bådelaugs vedtægter, med henblik på at indskrive relevante bestemmelser i foreningens nye ordensregler. Det skete i oktober 2016, så det kan findes på hjemmesiden.

For at sikre at det kun er Kragemosegårdens grundejerforening, der benytter arealet skal ejernes både mærkes med medlemsnummer og sommerhusadresse, på et synligt sted.

Både skal fjernes fra strandarealet i vinterperioden (1. november -31. marts), så græsarealet kan retableres. Den fulde ordlyd kan læses på hjemmesiden – og bliver også hængt op i skabet ved stranden.

Kragemosevej

Den øverste del af Kragemosevej blev renoveret i slutningen af marts måned i samarbejde med de 3 andre grundejerforeninger.

Arbejdet blev udført af Minientreprenøren iht. det budget, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Den gamle asfalt, der lå under gruset og forårsagede at regnvandet ikke kunne synke ned, er nu fjernet. Vi håber at det, sammen med den nye type grus og støvbinder sikrer os et pænt stykke grusvej i længere tid, end vi er vant til.

Den resterende del af Kragemosevej blev i april måned revet op og tromlet. Leverandøren har været i restordre med Dustex (special støvbinder) fra Norge og derfor bliver det først påført ultimo maj. Han har lovet at udbedre eventuelle huller der måtte være opstået, inden Dustex bliver påført.

Der blev leveret grus i marts og november i 2016.

I år bliver grusbunken lagt midt på Kragemosevej ved pumpestationen på hjørnet af Odderstien. Det hænger sammen med, at vi ikke mere deler grus med de øvrige grundejerforeninger, så vi har valgt at ligge gruset så centralt som muligt for vores medlemmer.

Arbejdsdag på Strandarealet

Der blev afholdt arbejdsdag lørdag den 29. april 2017 på strandarealet, hvor der var godt fremmøde og god arbejdsånd. Der blev arbejdet på mange områder og med mange værktøjer; vi fik fjernet hybenroser ved bådarealet og rundt om bænkesættene i lækrogene. Der blev fjernet sten fra bådrampen, opsat fiskebord og det ene af vores nye bænkesæt blev samlet.  En hyggelig dag, som vi måske skal foreslå igen næste år.

Bedre bredbånd

You See fik gravet fiber ned i sommeren 2016 og tilbyder nu langt bedre forbindelser til både netværk og fjernsyn. Forbedring af mobiltelefonien er stadig i proces hos You See, vi kender ingen tidshorisont. Kommunen er også aktiv på området. På SOL’s møde i august sidste år fortalte borgmester Thomas Adelskov om deres bestræbelser på at få flere master op. Et projekt der dog i mange tilfælde bliver bremset af de lodsejere, der bor nærmest på den foreslåede placering af mast.

Restancebeløb

Det har været relativt uproblematisk at få kontingentet hjem i det forgangne år. Der sendt et par rykkere, og beløbene er herefter blevet indbetalt. Vi kan kun sige at det er meget positivt i alle henseender. 

Vi har kørt et par gamle sager via advokat Per H. Jensen, der har påbegyndt inkassoprocedure.

Grundet klausuler på de pågældende ejendomme, er der dog ikke blevet indbetalt restancer. Den ene lodsejer er efterfølgende begyndt at betale kontingent igen og har betalt for 2016. Bestyrelsen vil i det kommende år undersøge og komme med forslag til, hvordan vi som grundejerforening kommer rundt om gamle klausuler, så der ikke kan være tvivl om, at det koster at få varetaget ens pligt til at vedligeholde vej ligesom det koster at være tilsluttet afvandingsanlægget.

Bestyrelsen

Mogens Randrup har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i forbindelse med denne generalforsamling. Vi vil gerne sige tak til Mogens for hans store indsats som vejformand gennem flere år. Det er en stor fordel at have en vejformand, der som Mogens bor i området, og som kan være tilstede når arbejdet udføres. Vi kommer helt sikkert til at savne dig, men kan godt forstå, at du synes der er en anden, der skal tage over nu. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt og der blev blandt mødedeltagerne rejst spørgsmål om YouSee’s dækning, som ikke alle steder på foreningens område er lige god.

Vedr. grusbunkerne blev det blandt mødedeltagerne anført, at grusbunkerne måske kunne deles op i mindre bunker. Problemet og baggrunden for valgt af placering er også, at der ikke er mange steder, hvor der er plads. Der herskede en vis uklarhed om de præcise geografiske grænser for grundejerforeningen. Bestyrelsen tager spørgsmålet op ved et kommende møde og sikrer klarhed derover.

Udgifterne til bådramperne blev debatteret, idet en mødedeltager mente, at de var uforholdsmæssigt store. Fra bestyrelsens side blev der opfordret til at fremkomme med konkrete forslag ved fremtidige generalforsamlinger, såfremt der var forhold, man ønskede ændret.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 samt orientering om grundejerforeningens pengeflow

Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik regnskabet for 2016 og oplyste, at 2 parceller ikke har betalt kontingent for 2017.

Med hensyn til nogle gamle tilgodehavender blev det oplyst at beløbet er blevet afskrevet, da det ville være for dyrt at forsøge en inkassosag. Se bestyrelsens årsberetning.

5. Orientering fra Pumpelauget, herunder budget for 2017

Gert Juhl-Laugesen orienterede vedr. regnskabet for Pumpelauget. Der blev fra en mødedeltagers side efterlyst indsigt i dette. Hvis man vil, kan man få en kopi af regnskabet ved henvendelse til bestyrelsen.

Regnskabet blev godkendt.

6. Forslag

6.1 Forslag til renovering af resten af Kragemosevej v/bestyrelsen

Forslaget udløste en længere drøftelse om værdien af den påtænkte investering af 100.000 kroner i renoveringen. Der herskede uklarhed jf. formuleringen af forslaget om, hvilket veje, der indgik i renoveringen, herunder hvem, der eksempelvis havde ansvaret for renovering af den trafikalt stærkt belastede Panterstien. Blandt rejste spørgsmål var også den forventede holdbarhed af den renoverede vej, herunder konkrete erfaringer fra andre lignende projekter udført af samme entreprenør eller mindst efter den samme anvendte metode.

Forslaget blev nedstemt med 44 stemmer for Budgetforslag 1 (forslaget uden renovering), 9 stemmer for Budgetforslag 2 (forslaget som inkluderer renovering), 1 stemme var ugyldig.

Det blev pointeret, at man ikke ønskede projektet skrinlagt, men bedre dokumenteret. Om muligt vil det kunne blive genoptaget ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvis et bedre beslutningsgrundlag foreligger.

7. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget 2018

Som konsekvens af afstemningen under 6.1 blev budgetforslag 1 vedtaget.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2018 på kr. 550 blev dermed vedtaget.

8. Forslag øvrige

8.1 Forslag om montering af krabbebro på badebroen, betalt fra bevilget pulje fra SOL

Forslaget blev vedtaget med applaus. Ingen stemte imod.

8.2 Forslag til ændring af trappen på badebroen v/ole Lystrup, Grævlingestien 5

Bestyrelsen oplyste, at leverandøren af badebroen ikke havde en trappe i sit produktprogram, der kunne erstatte den hidtidige. Lulu fra bestyrelsen oplyste, at bunden for enden af badebroen stillede nye krav til broens længde. Da forslaget ikke indeholdt konkret aktion, blev det annulleret, idet bestyrelsen dog fik til opgave, at arbejde videre på spørgsmålet om eventuel ændring af badebroen med henblik på etablering af en mere handikap venlig trappe.

8.3 Drøftelse af forespørgsel om medlemskab for erhvervelse af ret til bådplads v/bestyrelsen på baggrund af forespørgsel fra Tigervej 16

Emnet blev debatteret. Der var bred enighed om, at det både var uønsket at tillade medlemskab af grundejerforeningen og i øvrigt i strid med foreningens vedtægter.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Iben Lorentzen: Blev genvalgt med applaus.

Søren Clauding: Blev valgt med applaus.

9.2 Valg af Suppleanter:

Marion Clauding blev valgt som 1. suppleant med applaus.

Torben Jensen blev genvalgt som 2. suppleant med applaus.

10. Valg af revisor og revisor suppleant

Revisor Martin Carlsen og Suppleant Gitte Jensen blev begge genvalgt med applaus

Mødet hævet kl. 13:00.

/Søren Clauding