Generalforsamling referat 2015

                Referat fra Kragemosegårdens generalforsamling

den 13 juni 2015

1.  Valg af dirigent

     Flemming Lund blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

    For at varetage medlemmernes interesser bedst muligt er der blevet gjort en stor          

    for at få samlet e.mail adresser fra medlemmerne. Der er pr.dags dato e.mail adresser

    på 46 % af medlemmerne. Det gør, at vi kan sende ny information hurtigt ud til

    medlemmerne.Der er holdt 4 bestyrelsesmøder og for de tre seneste er referaterne

    sendt ud til orintering til de medlemmer hvor vi har mail. adresser. Derudover er der

    sendt er der sendt tre orienterings skrivelser ud på mail. Dette for at lægge vægt på

    at orintere fra vores bestyrelsaktivitet, så det er gennemskueligt hvad bestyrelsen 

    foretager sig.

    Badebroen. Der er indkøbt og opsat ny badebro, da den gamle bro var i så ringe stand

    at den ikke mere kunne sættes op. NBC marine, der også har leveret broen, kommer

    til at stå for op og nedtagning.Broen er forsikret i første omgang hos NBC marine.

    Kragemosevej. Der er lagt grus og støvninder på vejen umiddelbart efter pinse, og 

    ligeledes er derlagt grus til reperation af stikveje.

    Asfalteringen på det første stykke af Kragemosevej , er der indhentet 2 tilbud på 

    reperation af asfaltstykket. I de fire grundejerforeninger, der deler omkostningen i 

    forhold til medlemstal, blev der stemt for det billigste tilbud. Asfalteringen er bestilt.

    Båderampen. skal repareres når der bliver råd til det.

    Der har været kontakt med kommunen angåendene skraldestativ på strandarealet.

    Deres respons har været at da stranden er privat, har kommunen ikke tømningspligt.

    Så der kommer pt. ikke skraldestativ op.Folk henstilles til at sit affald med hjem.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.

   Iben gennemgik regnskabet,der også var sendt ud med indkaldelsen.                             Det er lykkedes  at få nedbragt gamle restancer med over 30% fra 2012/13

4. Fatsættelse af kontigent ud fra buget 2015

   Iben præsenterede buget og der blev orienteret generalt om grundejerforeningens 

   pengeflow  Budget for 2015 vedlagt dette referat.(for dem der har fået dette på mail

   i første omgang,kommer snarets)

   Kontigent der betales 15. august 2015 vedtaget på generalforsamlingen er ialt:

   725,00+ 50,00 hvis man er med i bådelauget.

5. Forslag 

             Vedtægts ændring §4 vedr.` seneste dato for indbetaling af kontigent`

              Vedtægtsændringen blev vedtaget med overvældendemajoritet.

              Det blev således besluttet fremover at betale kontigent den 15.februar hvert år.

              derfor blev kontigentet for 2016 vedtaget.

              Kontigent der betales 15 februar 2016 er 600,00 kr, hvis man ikke er medlem i 

              bådelauget.

         2.  Mulighed for at lufte hunde uden snor på stranden i tidsrummet 17-19 

              Forslaget blev diskuteret og bestyrelsen henstiller til at vi uforandret følger

              gældene regler fra kommunens side: Fra d.1 april til d. 30 september skal

              hunde føres i snor på strandarealet

          3.  Mulighed for at inddrive kontigent via kommune/ejendomsskatterne.

              Det blev besluttet, at bestyrelsen har mandat til at undersøge om det vil være

              muligt.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

              1.Valg af bestyrelses medlemmer

               a på valg er:

                         i. Iben Lorenzen -Genvalgt

                         ii. Mogens Randrup 

               b.Valg af yderligere et bestyrelsesmedlem da Stig Ødegaard ønsker at

                  træde ud af bestyrelsen

                          i Lis Petersen blev valg

                2. Vald af Suppleanter

                    a    Disse to nye supleanter blev valgt:

                          i Lulu Møller Rasmussen

                         ii Torben Jensen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

          a   På valg er:

                          i.  Revisor Gitte Jensen-ønsker efter mange år at trække sig

                          ii.  Suppleant Martin Carlsen- villig til genvalg.

                   Nyvalgte

                          i.  Revisor Martin Carlsen

                          ii. Suppleant Gitte Jensen  

8.  Eventuelt.  Formanden orienterede om at grundejer foreningen har søgt og fået  

                     bevilliget 47.000 kr.fra Odsherred kommune til istandsættelse af både

                     rampen, nyt spil, og bord/bænke på strandarealet.

                     Pengene skal andvendes inden udgangen af 2015 og der vil blive nedsat

                     en mindre gruppe til at varetage tilbudsindhentning og projektledelse.

                     Mere orintering følger løbendene i processen.

 Kontigent reminder: 

Indbetaling af kontigent for 2015 skal ske senest den 15 august 2015

Indbetalingen sendes via bank til reg.nr.1551 konto nr. 9132392

HUSK AT ANGIVE MEDLEMSNUMMER OG DIN ADRESSE