Generalforsamling referat 2022

Referat Ordinær Generalforsamling 2022

Dato:        12. juni 2022

Mødested:  Lumsås forsamlingshus

Fremmøde: 8 parceller var fremmødt – 1 fuldmagt 

1. Valg af dirigent
Henning Lehmann Bastian blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


2. Valg af referent
Søren Clauding (medlem af bestyrelsen) blev valgt.


3. Bestyrelsens beretning
Formand Doris Andersson afgav bestyrelsens beretning for 2021/22.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt uden supplerende bemærkninger.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021
Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik kort regnskabet for 2021, som er blevet udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet følger i store træk det budgetterede.
Regnskabet blev godkendt uden supplerende bemærkninger.


5. Fremlæggelse af budget for grundejerforeningen 2023
Budgettet er udsendt til medlemmerne. Det indeholder en kontingentforhøjelse på 50 kroner, baseret på stigende omkostninger bl.a. til vedligeholdelse af vej og pumpelaget.
Budgettet blev godkendt.


6. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget 2023
Kontingentet for 2023 blev vedtaget til kr. 700.


7. Forslag fra medlemmerne
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne inden fristens udløb d. 15. april.


8. Orientering fra Pumpelaget
Gert Juhl-Laugesen orienterede om den aktuelle tilstand, herunder at drænene er spulet overalt. Et hul i vejen, opstået ved en fejlspuling, er blevet lappet. Der er et udestående fra en beboer ifm. spulingen. Det forventes snarligt betalt. Der er kommet et nyt medlem i pumpelaget fra en af de andre foreninger. Det fungerer som det skal. Yderligere informationer kan rekvireres hos Gert, hvis ønsket.


9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

9.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

1. Gert Juhl-Laugesen: Blev genvalgt med applaus.
2. Doris Andersson: Blev genvalgt med applaus.
3. Gia Uddberg stillede op og blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen, da Lulu Møller Rasmussen ikke ønskede genvalg. Gia ønskes velkommen og Lulu har lovet at assistere ved overdragelsen af de sagsområder, hun har varetaget. Af samme grund deltager Lulu ved det kommende bestyrelsesmøde.

9.2 Valg af Suppleanter:
1. Marion Clauding: Blev genvalgt med applaus.
2. Karin Steen: Blev genvalgt med applaus.

10. Valg af revisor og revisor suppleant:

1. Revisor Gitte Jensen blev valgt i absentia.
2. Den hidtidige revisor suppleant, Leif Niemann, ønskede ikke genvalg. I stedet tilbød Karin Buch, der var til stede ved generalforsamlingen, sin indsats og blev valgt.


11. Eventuelt
Spørgsmålet om op- og nedtagning af badebroen blev drøftet ifm. bestyrelsens beretning og giver ikke anledning til ændringer.

--ooOoo--

Mødet hævet kl. 12:00.
/Søren Clauding